wrapper

Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΤΩΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ                                                   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΥΚΟ –

ΜΕ ΑΦΜ 090283759 (Νομική Προσωπικότητα μη κερδοσκοπική)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2155452540,  κινητό 6973214671 

                                                                                                                                                     
1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ  - ΕΝΩΣΗ ΦΤΩΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ -       

                                                      
2) ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.                                                                                         
Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ επί της οδού Καφαντάρη 5, Αγιοι Ανάργυροι και έδρες των περειφερειακών οργανώσεων οι πόλεις της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρώπης.       

                         
3) ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ δύναται μα απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρώπης. 

                                          
5) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                                                                                                                                                                                 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ έχει υποχρέωση να ενισχύσει τη χωρίς αποκλεισμούς και τη συνοχή  της Ευρωπαϊκής κοινωνίας και να παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα  ίσης πρόσβασης στις διαθέσιμες ευκαιρίες και στους διαθέσιμους  πόρους.                                                                    
Η ΕΝΩΣΗ ΦΤΩΧΩΝ θα διεκδικήσει εμπράγματες δραστηριότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Μεταξύ 1975 και 1980, στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματός της για την καταπολέμηση της φτώχειας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα υλοποίησε μία αρχική δέσμη πιλοτικών σχεδίων και πιλοτικών μελετών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Δύο άλλα προγράμματα  (91985-1989 και 1994) διαδέχτηκαν αυτό το πρώτο πρόγραμμα. Το 1992, το Συμβούλιο ενέκρινε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις  ( σχετικά με τα κοινά κριτήρια που αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας ( 92/441/ ΕΟΚ) και σχετικά με τη σύγκλιση  των στόχων και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας (92/442/ΕΟΚ). Η δράση της Κοινότητας σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο, ετίθετο συνεχώς υπό αμφισβήτηση λόγω έλλειψης νομικής βάσης. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με τη θέση σε ισχύ της ΣΥΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, η οποία κατοχύρωσε την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού ως στόχο της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Μετά τη δρομολόγηση της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2000, το  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ αποφάσισε αργότερα το ίδιο έτος ότι η συνεργασία σχετικά με τις πολιτικές που στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να βασίζεται σε μία ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ( ΑΜΣ), η οποία θα συνδυάζει εθνικά σχέδια δράσης και πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση της συνεργασίας. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 160 της ΣΛΕΕ, το 2000 συστάθηκε μία επιτροπή κοινωνικής προστασίας για την προώθηση μεταξύ της συνεργασίας  μεταξύ των κρατών μελών και με την επιτροπή. Την επιτροπή την απαρτίζουν δύο εκπρόσωποι από κάθε κράτος μέλος και την επιτροπή.                                                                                                                                        

Με τη σύσταση της 6ης Μαϊου του 2009 σχετικά με την ενεργή ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, η Επιτροπή επικαιροποίησε τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ανακοίνωσε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργή ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στρατηγική που να συνδυάζει επαρκή εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το 2010 κηρύχθηκε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΕΤΟΣ 6)ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.                                       

Το  2011 η Επιτροπή πρότεινε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – EURES  για τη διάδοση των διασυνοριακών κενών θέσεων απασχόλησης και για την παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και καθοδήγησης για αναζήτηση εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – Progress.           

6) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ.                                                                                                                                                                

Άρθρο 13 στη Συνθήκη ΕΚ που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να αναλαμβάνει δράση, αποφασίζοντας ομόφωνα, για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων διακρίσεων . Το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τη Συνθήκη της Νίκαιας, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση μέτρων ανθάρρυνσης μέσω της διαδικασίας συναπόφασης και της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο το οποίο εξέδωσε τις οδηγίες (2000/43/ΕΚ) για την φιλετική ισότητα, την οδηγία (2000/78/ΕΚ) για την ισότητα και απασχόληση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει παραχωρήσει στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ την αρμοδιότητα να νομοθετεί για ίσες ευκαιρίες. Η αρμόδια Επιτροπή του ΕΚ έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν την ορθή, πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των οδηγιών που εξέδωσε και να κινεί χωρίς χρονοτριβή διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που τις παραβαίνουν. Το πλέον πρόσφατο ψήφισμα του ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2011 (Τ7-0495/2011) απευθύνει έντονη  εντολή να τεθεί η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην πρώτη γραμμή των εθνικών προσπαθειών κατά τα επόμενα έτη, εφ όσον η μείωση της φτώχειας αποτελεί το κύριο μέσον εξασφάλισης  μελλοντικής, οικονομικής  ανάπτυξης και πρόληψης περαιτέρω κοινωνικής ανισότητας και αναταραχής. Το ΕΚ, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αξιοπρεπή επίπεδα μισθού και προγράμματα κατωτάτου εισοδήματος σε κάθε κράτος μέλος στους Ευρωπαίους πολίτες χωρίς διάκριση μεταξύ των κρατών. Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ προειδοποιεί ότι δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής  (ΕΕ 2020 )  για την έξοδο 20 εκατομμυρίων ατόμων από την φτώχεια.     

                                               
7) ΜΕΛΗ.                                                                                                                                                                             

Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΦΤΩΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορεί να γίνει κάθε Ευρωπαίος πολίτης που αποδέχεται τους σκοπούς της ΕΝΩΣΗΣ και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής Οργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ.                                                                        
Παύουν να είναι μέλη της όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους και όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.                                       

8) ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ.                                                                                                                                               

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ που είναι ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΑ ΕΥΡΩ . Πόροι επίσης μπορούν να  προέλθουν  από ΔΩΡΕΕΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ, ή άλλα νόμιμα έσοδα από λαχειοφόρες αγορές και άλλες δραστηριότητες.                                                                                           

9)ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το οποίο διορίζεται από το ΛΕΥΚΟ  όπως ορίζει το καταστατικό του.  

                                                                                                                                    
10) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.                                                                                                                                                            

Διαχειριστής ταμίας επιλέγεται από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία της ΕΝΩΣΗΣ, ενημερώνει το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ. Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΛΕΥΚΟ. Ό λα τα στελέχη και μέλη της ΕΝΩΣΗΣ , παρέχουν τις υπηρεσίες τους  στη ΕΝΩΣΗ εθελοντικώς και αφιλοκερδώς  και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από την ΕΝΩΣΗ.  Αργότερα εάν η ΕΝΩΣΗ αποκτήσει ταμείο το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με έγκριση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με απόφασή του θα καθορίσει αμοιβές ή επιδοτήσεις για τα μέλη και τα στελέχη που τώρα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αφιλοκερδώς. Τα ενεργά μέλη και τα στελέχη της ΕΝΩΣΗΣ  έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ  1η  ΜΑΪΟΥ 2016                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ – ΛΕΥΚΟ -

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΝΤΑΛΙΟΣ     

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...