wrapper

Ανακοινώσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ -  

1) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δημιουργήθηκε από τον κοινωνικοπολιτικό οργανισμό  – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. –Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου   με Α.Φ.Μ. 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.                                                  
2) ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της Καφαντάρη 5 στους Αγίους Αναργύρους και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΥΡΩΠΗΣ με Τηλ. Επικοινωνίας  2155452540

3) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ δημιουργήθηκε με νέα φιλοσοφία για να αντιμετωπίσει ουσιαστικά όχι μόνο τα προβλήματα που βιώνουν αποκλειστικά οι γυναίκες της Ευρώπης αλλά με ουσιαστικές πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις να δημιουργήσει ένα πλέγμα προστασίας για όλες τις γυναίκες της οικουμένης. Θα εντάξει στο ΚΙΝΗΜΑ όποιο – σύλλογο – σωματείο – και άτυπη οργάνωση γυναικών, δραστηριοποιείται σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ευρώπης, ώστε Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ να δημιουργήσει μία τεράστια δυναμική. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ακόμη και οι γυναίκες της Ευρώπης στερούνται αυτά που πραγματικά δικαιούνται να απολαμβάνουν.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ εκτός από την διεκδίκηση των γυναικείων δικαιωμάτων, θα επεκταθεί και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ η οποία αποτελείται από την οικογένειά τους. Τους γονείς, τα παιδιά τους, τους συζύγους, τα αδέλφια τους. Οι γυναίκες από τη φύση τους διαισθάνονται και εκφράζουν πιο ουσιαστικά τις έννοιες, της δικαιοσύνης, της αδικίας, της βίας, της απειλής, του εκβιασμού, της άμυνας και έχουν πιο αναπτυγμένο το κριτήριο της λογικής και της αλληλεγγύης.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα κινητοποιήσει τις γυναίκες σε έναν διαρκή ειρηνικό αγώνα με όπλα ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής.

Σήμερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και των γυναικών επιδεινώνονται εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι σε περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας των φύλων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής με την οποία επιχειρείται η διέξοδος από την κρίση.

Η κρίση πλήττει πάντοτε περισσότερο τις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται. Μεγάλες κατηγορίες γυναικών αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όταν οι διακρίσεις λόγω φύλου διαπλέκονται με και ισχυροποιούνται από διακρίσεις που οφείλονται σε μορφές κοινωνικής ανισότητας (κοινωνική τάξη, εθνική καταγωγή, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικές προτιμήσεις, απομακρυσμένος τόπος διαμονής κ.λπ.)

Οι άνεργες, οι μετανάστριες, οι νέες, οι γυναίκες με αναπηρίες, οι γυναίκες των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, οι Ρομά και οι γυναίκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών αποτελούν ομάδες γυναικών, οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες, όχι μόνο στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και στην άσκηση ανδρικής βίας σε όλες τις μορφές της. Είναι πλέον αναγκαιότητα οι δημόσιες παρεμβάσεις να θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα αυτές τις κατηγορίες των γυναικών.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ.

Οδηγία 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οδηγία 2006/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση).

Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών.

Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.

Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου.

Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για την τροποποίηση και την επέκταση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, της οδηγίας 96/34/ΕΚ, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE,τη CEEP και τη CES.

Οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 που τροποποιεί την οδηγία 86/378/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE τη CEEP και τη CES.

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας.

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως.

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

Ψήφισμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών - Γενεύη, Ιούνιος 2013
Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence),

Μάιος 2011 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής Ισπανικός Νόμος για την Ουσιαστική Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (Constitutional Act 3/2007 of 22 March for effective equality between women and men) Ισπανικός Νόμος σχετικά με τα Μέτρα Προστασίας κατά της Έμφυλης Βίας (Organic Act 1/2004 of 28 December on Integrated Protection Measures against Gender Violence)

Ν. 2952/2001 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών

Ν. 1342/1983 για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών του ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ  δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ - δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων αναθετόντων φορέων με απόφαση του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.

4) ΜΕΛΗ.

Μέλος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ - μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Παύουν να είναι μέλη του:

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.

Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

5) ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

α) Για τα ενεργά στελέχη του κινήματος θα πληρώνουν την ετήσια συνδρομή των 200 ευρώ.

β) Τα απλά ενεργά η μη ενεργά μέλη θα πληρώσουν ένα συμβολικό ποσό, όποιο θέλουν για να νομιμοποιήσουν την εγγραφή τους.

γ) Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

6) ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το οποίο διορίζεται από το κεντρικό συμβούλιο του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

7) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

α) Διαχειριστής - ταμίας είναι εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό  του -ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ- 

γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνο την υποχρέωση τα στελέχη σύμφωνα με το καταστατικό του να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ 23- 04 -2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΑΛΙΟΣ.                                               

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...