wrapper

Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ  -ΛΕΥΚΟ
 
Ο υπογράφων Κων/νος Ντάλιος του Ιωάννου, κοινωνικοπολιτικός ερευνητής, ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτικού κόμματος ΛΕΥΚΟ, καταθέτω το καταστατικό με τα παρακάτω άρθρα τα οποία δεσμεύουν το ΛΕΥΚΟ και τα στελέχη του. Δηλώνω δε κατ΄ επανάληψη ότι οι αρχές του  ΛΕΥΚΟ  αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας.
1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ.                                                                                          
Το όνομα του πολιτικού κόμματος είναι τα αρχικά των λέξεων, Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων,  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.          
2.ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.                                            
Έδρα του ΛΕΥΚΟ ορίζεται η Αθήνα.  Το κεντρικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Το κεντρικό Συμβούλιο με την επικύρωση του προέδρου ιδρύει και τις ΕΝΩΣΕΙΣ  κοινωνικών ομάδων με τα αρχικα ΕΝ.ΕΛ.Π.Α. που σημαινουν Ενώσεις Ελλήνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα κατοχυρωμένο από το ΛΕΥΚΟ και στεγάζει ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ τα οποία και νομιμοποιεί ως θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας διατηρώντας την πολιτική αυτονομία τους με το δικό τους διοικητικό συμβούλιο.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                                                                             
3.1 Σκοπός του ΛΕΥΚΟ είναι :                                                                  
α) Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες, η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και την  Κυβέρνηση, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες.                                                   
(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και την Κυβέρνηση, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                          
(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, Ελληνικής προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της χώρας.                                                             
(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των Ελλήνων στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                      
(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά και εθνικά θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των Ελλήνων.
(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν στο εσωτερικό και τη διεθνή θέση της χώρας, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των Ελλήνων. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή του στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό κοινοβούλιο.
Το ΛΕΥΚΟ επιδιώκει ΛΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Για την επίτευξη των σκοπών του ΛΕΥΚΟ χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο μέσον και εφαρμόζεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του κεντρικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από ξεχωριστές πολιτικές προσωπικότητες οι οποίες διορίζονται στα πλαίσια του εκλογικού νόμου έχοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
4. ΜΕΛΗ.                                                                                               
4.1 Μέλος του κοινωνικοπολιτικού οργανισμού ΛΕΥΚΟ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο Έλληνας πολίτης που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.          
4.2   Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του πολιτικού οργανισμού.
4.3 Για την εκλογή του μέλους απαιτείται.                                            
(α) Να υποβάλει έγγραφη αίτηση, στο ΛΕΥΚΟ, στην οποία θα δηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού του.              
4.4 Παύουν να είναι μέλη του:                                                               
(α)  Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.                                   
(β) Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του κεντρικού συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.
 
5. ΠΟΡΟΙ. Πόροι του ΛΕΥΚΟ είναι:                                                          
(α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται ως εξής.                
(β) Για τα απλά μέλη ετήσια συνδρομή 50 €.                                  
(γ) Για τα ενεργά μέλη συνεργάτες ετήσια συνδρομή 100 €.           
(δ) Για τα μέλη του κεντρικού συμβουλίου ετήσια συνδρομή 200 €.   
(ε) Για τα μέλη που συμμετέχουν σε επιτροπές 200 €.
( ζ ) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ προκειμένου να επιλεγούν από την επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα πρέπει να έχουν πληρώσει την συνδρομή των 200 Ευρώ για το έτος που προτείνεται η υποψηφιότητά τους στο ΛΕΥΚΟ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το ΛΕΥΚΟ δεν καταφέρει να συμμετάσχει στις εκλογές, το ΛΕΥΚΟ δεν έχει καμία ευθύνη και η συνδρομή δεν επιστρέφεται, διότι ο υποψήφιος είναι στέλεχος του κόμματος και μέλος του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ.
Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.                       
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗ.                                                                                          
6.1.ΤΟ ΛΕΥΚΟ  διοικείται από το Κεντρικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο ο οποίος επικυρώνει με την υπογραφή του τις αποφάσεις του Κεντρικού  Συμβουλίου. Επειδή οι οργανωτικές θέσεις του ΛΕΥΚΟ είναι συγκεκριμένες, ο πρόεδρος έχει καθήκον και αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα της ιδεολογίας και του πολιτικού λόγου που εκφράζει το ΛΕΥΚΟ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου έχουν όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια πού αναφέρονται στην εκλογική νομοθεσία.
6.2. Η θητεία των μελών του κεντρικού Συμβουλίου είναι διαρκής, έως ότου η γενική συνέλευση αποφασίσει εκλογές και διοριστεί νέο Κεντρικό Συμβούλιο  όπως ο νόμος ορίζει.                                       
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.                                                                         
(α) Διαχειριστής- ταμίας  επιλέγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΛΕΥΚΟ  και ενημερώνει το κεντρικό συμβούλιο και τον πρόεδρο για το ταμείο.
(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΛΕΥΚΟ.  
(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΛΕΥΚΟ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΛΕΥΚΟ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από τον εκλογικό νόμο.
 
ΑΘΗΝΑ 10 -12 -1998
Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ
ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
 
ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  ΛΕΥΚΟ  
ΚΑΙ  ΕΞΕΛΕΞΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ..
 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.-  ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1989 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ :
1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (κοινωνικοπολιτικός ερευνητής)
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  (μηχανικός Η.Υ.)                                                                                                                                             3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (πολιτικός μηχανικός)
4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επιχειρηματίας)
5. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  - ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ( Μεγαρίτης πρώην πρωταθλητής)
6. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΠΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ( επιχειρηματίας)
7. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΡΕΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ     ( επιχειρηματίας)  
8. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    (επιχειρηματίας)
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ - ΛΕΥΚΟ - ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (οικονομολόγος)
10. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ - ΛΕΥΚΟ -  ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (λογίστρια)
11. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (επιχειρηματίας)                                
12. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προγραμματιστής)
 13. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ  - ΡΕΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.                                                                 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ   ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΝΤΑΛΙΟΥ (δημοσιογράφος)                                                     
15. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ   ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ηθοποιός)
16. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - (ηθοποιός)
17. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  - ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΦΕΙΟ - ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΛΗΣ  -  ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ  ( ηθοποιός)
18. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ)  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ (καθηγήτρια χορού)
19. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  ΒΕΡΑ ΝΤΑΟΥΕΡ (καθηγήτρια παραδοσιακών χορών)
20. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ( καλλιτέχνης - χορογράφος)
21. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο  ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΜΠΕΓΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επιχειρηματίας)
22. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΧΑΝΝΑ ΝΤΑΓΕΡ - (καλλιτέχνης καλών τεχνών)
23. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ   ΡΗΝΑ ΚΑΤΙΝΑ - (συνεργάστηκε με το Πολυτεχνείο Αθηνών ,ευεργέτησε κοινωφελή ιδρύματα  και είναι η μοναδική κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του πρών Πρωθυπουργού Σοφούλη  την οποία και θα την διαθέσει για τα κοινωφελή  προγράμματα του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
24. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΠΑΠΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (μηχανολόγος μηχανικός)
25. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (μηχανικός πωλήσεων Η.Υ)                  
26. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δημοσιογράφος)
27. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ'' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (επιχειρηματίας)  
28. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ'' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (δημοσιογράφος).
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 5  / Στους  ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ.
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 277 / ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ
ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

 

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...